Om oss

God Jul!

Om oss

Vi är en niondeklass som går en Nv-profil på Södertörns friskola sedan årskurs sex. Med Kulkalender.se vill vi inspirera och skapa intresse och nyfikenhet för Matematik, Naturorienterade och Teknikämnena. På Webben når man ut snabbt till många, så med korta och innehållsrika avsnitt med spännande experiment och intressanta förklaringar, vänder vi oss till gamla som unga. Man blir aldrig för gammal för en julkalender!

Några ord från läraren, Ann-Sofie

Idén med en experimentkalender på Webben dök upp förra julen och kändes som ett utifrån läroplanen perfekt arbete för Nv-klassen som jag känner väl och har undervisat sedan åk 6. De har visat framfötterna inom många områden och det är ett fantastiskt undervisningsklimat i klassen. Med fina ämneskunskaper, god samarbetsförmåga och ansvarstagande elever skulle det bli roligt att genomföra.

Den pedagogiska kopplingen

I projektet jobbar 24 elever, en lärare (Ann-Sofie Fernmo) och en IT-pedagog (Mikael Tylmad). Eleverna arbetar tre och tre i grupper, där varje grupp har ansvar för tre ”kalenderluckor” där de presenterar/redovisar något klurigt inom Ma, No eller Te-ämnet. Genom att lägga ut alltihop på Webben känns det mer ”på riktigt” och häftigt att andra kan se det vi har gjort:)) Att använda webben som plattform är en förutsättning för hela projektet. Med webben har vi hittat inspiration, letat fakta och framför allt synliggjort vårat arbete.

Eleverna letar experiment, skapar materiellistor, bygger, handlar, skriver manus, genomför, filmar och redigerar. Olika grupper har redigerat olika mycket och lärt sig klippa, zooma, lägga till ljud, text eller animering. Sedan mejlar eleverna sin film till Mikael som ser till att det tekniska på hemsidan fungerar. Ann-Sofie hjälper till med inspiration, stöttning och undervisning.

Detta var en kort presentation av hur arbetet gått till och nedan belyser jag olika delar av Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Jag hoppas och tror att kopplingen mellan Kulkalender.se och läroplanen syns tydligt nedan.

I Läroplanens del Skolans värdegrund och uppdrag kan man hitta innehåll som klart styrker arbetet med Kulkalender.se. Där står ”En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.”

Arbetet med Kulkalender.se uppfyller även Läroplanens Övergripande mål och riktlinjer, avsnitt 2.3 Elevernas ansvar och inflytande: ”De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen.”

I Kursplanerna för Matematik, de Naturorienterade ämnena samt Teknik anges ämnenas syfte, förmågor som eleverna sammanfattningsvis ska ges förutsättningar att utveckla, centralt innehåll samt kunskapskrav. Arbetet med Kulkalender.se stöds under samtliga rubriker vilket jag visar med några exempel.

I syftestexten står bla. att undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med naturorienterade ämnenas begrepp, modeller och teorier samt förståelse hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll. Eleverna ska ges förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor.

De förmågor eleverna sammanfattningsvis ska ges förutsättningar att utveckla inom de Naturorienterade ämnena sammanfattar jag nedan. Dessa utvecklar jag sedan under rubriken kunskapskrav.

  1. Granska information, kommunicera och ta ställning.
  2. Genomföra systematiska undersökningar.
  3. Använda naturvtenskapliga begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara olika naturvetenskapliga samband.

Vad gäller Kursplanens centrala innehåll för Matematik, de Naturorienterade ämnena och Teknik så sammanfaller de olika ”kalenderluckorna” med olika delar i de olika ämnenas centrala innehåll, beroende av vilket experiment eleven valt att presentera. Gemensamma centrala innehåll finns dock:

Kursplanens kunskapskrav anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper och för de olika betygsstegen. Där läser man bla. hur eleverna ska kunna:

Samtliga ovanstående kunskapskrav tränades i arbetet med Kulkalender.se.

Om tävlingsbidraget-Upphovsrätt

Kulkalender.se är licensierad under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 3.0 Licens. Detta innebär att du får fritt använda, sprida, kopiera och bearbeta innehållet på vår webbplats så länge som du talar om att det kommer från oss.

Varför ska vi vinna?

Det är jätteroligt och vi lär oss mycket i detta projekt, och vi vill lära andra mycket också. Att inspirera tycker vi är viktigt och vi hoppas på att ni blir inspirerade att göra ofarliga experiment hemma och kanske skapa egna små filmer. Det har redan talats om att detta ska bli ett återkommande projekt för niondeklassen i Nv-profilen och vi har också byggt en filmstudio på vår skola efter våra inspelningar, för att underlätta i framtiden. Sedan tycker att vi att vi hittat på en rolig design, och vill visa upp hur fint det ser ut på vintern på vår skola.