Tillbaka

Om oss!

Om oss

Vi är en niondeklass som gått en Nv-profil på Södertörns friskola sedan årskurs sex. Med Kulkalender.se vill vi inspirera och skapa intresse och nyfikenhet för matematik, teknik och de naturorienterande ämnena. På webben når vi snabbt ut till många människor. I korta och innehållsrika avsnitt med spännande experiment och intressanta förklaringar, vänder vi oss till gamla som unga. Man blir aldrig för gammal för en julkalender!

Några ord från läraren, Patrik Bergman

Idén med en experimentkalender på webben startade förra julen med den föregående klassen med Nv-inriktning och deras NO-lärare Ann-Sofie Fermo. Med denna Kulkalender försöker vi skapa en ny tradition för Nv-klasser på Södertörns Friskola där de får chans att visa vad de har lärt sig under fyra år. Jag har undervisat dem sedan årskurs 8 och känner dem väl. Klassen har en förmåga att visa framfötterna när det verkligen gäller, har goda kunskaper och är duktiga på att diskutera.

Den pedagogiska kopplingen

Projektet har genomförts av 24 elever, en lärare (Patrik Bergman) och en IT-pedagog (Mikael Tylmad). Eleverna har arbetat i grupper tre och tre. Varje grupp har ansvarat för 4 ”kalenderluckor” där de presenterat/redovisat något klurigt inom Ma, No eller Te-ämnet. Genom att lägga ut alltihop på webben har projektet fått en tydligare verklighetsanknytning och det är roligt att andra kan se det vi har gjort :)

Att använda webben som plattform har varit en förutsättning för hela projektet. På webben har vi hittat inspiration, letat fakta och framför allt synliggjort vårt arbete.

Eleverna har letat efter experiment och skapat en lista över materiel de behövt. Sedan har de själva införskaffat materielet, förberett sina presentationer och skrivit manus. Därefter har de spelat in sina framföranden och redigerat filmerna. Olika grupper har redigerat olika mycket och lärt sig att till exempel klippa, zooma, lägga till ljud, text eller animering.

När filmerna färdigställts har de mejlats till Mikael som sett till att det tekniska på hemsidan fungerar. Patrik har hjälpt till med inspiration, stöttning,undervisning och en del redigering.

Koppling till läroplanen

I läroplanens del Skolans värdegrund och uppdrag kan man hitta innehåll som klart styrker arbetet med Kulkalender.se. Där står ”En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.”

Arbetet med Kulkalender.se uppfyller även läroplanens Övergripande mål och riktlinjer, avsnitt 2.3 Elevernas ansvar och inflytande: ”De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen.”

I kursplanerna för matematik, de naturorienterade ämnena samt teknik anges ämnenas syfte, de förmågor som eleverna sammanfattningsvis ska ges förutsättningar att utveckla, det centrala innehållet samt kunskapskraven. Arbetet med Kulkalender.se stöds under samtliga rubriker vilket jag visar med några exempel.

I syftestexten står bla. att undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de naturorienterade ämnenas begrepp, modeller och teorier samt förståelse hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll. Eleverna ska ges förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor.

De förmågor eleverna sammanfattningsvis ska ges förutsättningar att utveckla inom de naturorienterade ämnena sammanfattas nedan.

  1. Granska information, kommunicera och ta ställning.
  2. Genomföra systematiska undersökningar.
  3. Använda naturvtenskapliga begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara olika naturvetenskapliga samband.

Vad gäller kursplanens centrala innehåll för matematik, de naturorienterade ämnena och teknik så sammanfaller de olika ”kalenderluckorna” med olika delar i de olika ämnenas centrala innehåll, beroende på vilket experiment eleven valt att presentera. Gemensamma centrala innehåll finns dock:

Kursplanens kunskapskrav anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper och för de olika betygsstegen. Där läser man bland annat hur eleverna ska kunna:

Samtliga ovanstående kunskapskrav tränades i arbetet med Kulkalender.se.

Upphovsrätt

Kulkalender.se är licensierad under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 3.0 Licens. Detta innebär att du fritt får använda, sprida, kopiera och bearbeta innehållet på vår webbplats så länge som du talar om att det kommer från oss.

Varför ska vi vinna?

Vårt kalenderprojekt har varit jätteroligt. Vi har lärt oss att samarbeta och ta ansvar för planering, struktur och genomförande av våra presentationer. Vi också lärt oss att filma, redigera och publicera material på webben. Vi hoppas att andra kommer att ta del av det vi gjort, lära sig om naturvetenskap och kanske inspireras att genomföra ofarliga experiment hemma, kanske även skapa egna små filmer att lägga ut på webben. Det har redan talats om att experimentkalendern ska bli ett återkommande projekt för Nv-profilens niondeklasser. Vi har också byggt en filmstudio på vår skola för att underlätta framtida inspelningar. Sedan tycker vi att vi hittat på en rolig design och vill visa upp hur fin vår skola är på vintern.